Tuesday, 6 June 2017

विषय - मराठी  (भाषा )

🖋 शुद्धलेखन नियमावली✒

🔹मराठी शुद्धलेखनाचे काही महत्त्वाचे नियम-

(१) मराठी शब्दाच्या शेवटी येणारा इकार -
     उकार उच्चारानुसार दीर्घ लिहावा.
    उदा.    मराठी,  भाजी,  पापडी,  आणली,
आजी, वही, माती, आमची, चिमणी, सकाळी,
पक्षी, लागली, होती, झाली, छत्री, पणती,
मधू, , चेंडू, कडू, काकू, धावपटू ,बाळू  इ.
  अपवाद :- तथापि, परंतु ,आणि (संस्कृत शब्द)
============================
(२) एकाक्षरी शब्दातील इकार -उकार दीर्घ
     लिहावा.
    उदा.  मी,  ही,  ती , जी ,  की,  बी,  पी , फी,
            तू , धू , पू,  भू ,  ऊ .
       अपवाद :- ' नि '  हे उभान्वयी अव्यव र्‍हस्व
                     लिहावे.
=============================

(३) ज्या अक्षराचा उच्चार नाकातून स्पष्टपणे
     होतो. त्या अक्षरावर अनुस्वार किंवा
     शीर्षबिंदू द्यावा.
       उदा.  घंटा , तंटा, चिंच, आंबा,  कोंबडा,
               कुंकू,  गंगा,  निबंध, अभिनंदन.
=============================
(४) ' पूर ' हा ग्रामवाचक शब्द कोणत्याही
    गावाच्या नावाला लावताना खालीलप्रमाणे
    लिहिवा.
      उदा. नागपूर,  सोलापूर , तारापूर , गोरखपूर.
============================
(५) एकच शब्द वा अक्षर पुन:पुन्हा येऊन,
   म्हणजे पुनरक्त होऊन तयार होणारे शब्द
   खालीलप्रमाणे लिहिले  जातात.
      उदा.  हळूहळू , मुळूमुळू , लुटूलुटू ,
              दूर दूर ,बारीकसारीक .                  
    ●अशाच प्रकारचे शब्द एखाद्या ध्वनीचे
    अनुकरण करणारे नादानुकारी असतील,
    तर ते  खालीलप्रमाणे लिहिले जातात.
         उदा.  रुणुझुणु , तुरुतुरु , लुटुलुटु ,
             झुळुझुळु , दुडुदुडु.
============================
(६) मराठी शब्दांतील अनुस्वार ,विसर्ग किंवा
     जोडाक्षर यांच्या पूर्वीचे इकार - उकार
     र्‍हस्व लिहिले जातात.
         उदा. भिंत , किंचित, हिंमत, चिंता , मुंगी ,
    चिंध्या,  जिवंत , चिंच , अभिनंदन , किंवा .

  ● जोडाक्षरपूर्वीचे अक्षर र्‍हस्व  लिहिवे.
      पुष्कळ, विश्वास , पुस्तक , शिल्प ,किल्ला
      मुक्काम,  जिल्हा , निष्ठा,  तुझ्या , पुन्हा.

  ● तत्सम शब्द मुळ शब्दाप्रमाणे र्‍हस्व किंवा
     दीर्घ लिहावेत. (संस्कृत शब्द )
         उदा. शून्य , पूज्य , पूर्व , सूर्य ,धूर्त.

No comments:

Post a Comment