Tuesday, 6 June 2017

विषय - मराठी  (भाषा )

🖋 शुद्धलेखन नियमावली✒

🔹मराठी शुद्धलेखनाचे काही महत्त्वाचे नियम-

(१) मराठी शब्दाच्या शेवटी येणारा इकार -
     उकार उच्चारानुसार दीर्घ लिहावा.
    उदा.    मराठी,  भाजी,  पापडी,  आणली,
आजी, वही, माती, आमची, चिमणी, सकाळी,
पक्षी, लागली, होती, झाली, छत्री, पणती,
मधू, , चेंडू, कडू, काकू, धावपटू ,बाळू  इ.
  अपवाद :- तथापि, परंतु ,आणि (संस्कृत शब्द)
============================
(२) एकाक्षरी शब्दातील इकार -उकार दीर्घ
     लिहावा.
    उदा.  मी,  ही,  ती , जी ,  की,  बी,  पी , फी,
            तू , धू , पू,  भू ,  ऊ .
       अपवाद :- ' नि '  हे उभान्वयी अव्यव र्‍हस्व
                     लिहावे.
=============================

(३) ज्या अक्षराचा उच्चार नाकातून स्पष्टपणे
     होतो. त्या अक्षरावर अनुस्वार किंवा
     शीर्षबिंदू द्यावा.
       उदा.  घंटा , तंटा, चिंच, आंबा,  कोंबडा,
               कुंकू,  गंगा,  निबंध, अभिनंदन.
=============================
(४) ' पूर ' हा ग्रामवाचक शब्द कोणत्याही
    गावाच्या नावाला लावताना खालीलप्रमाणे
    लिहिवा.
      उदा. नागपूर,  सोलापूर , तारापूर , गोरखपूर.
============================
(५) एकच शब्द वा अक्षर पुन:पुन्हा येऊन,
   म्हणजे पुनरक्त होऊन तयार होणारे शब्द
   खालीलप्रमाणे लिहिले  जातात.
      उदा.  हळूहळू , मुळूमुळू , लुटूलुटू ,
              दूर दूर ,बारीकसारीक .                  
    ●अशाच प्रकारचे शब्द एखाद्या ध्वनीचे
    अनुकरण करणारे नादानुकारी असतील,
    तर ते  खालीलप्रमाणे लिहिले जातात.
         उदा.  रुणुझुणु , तुरुतुरु , लुटुलुटु ,
             झुळुझुळु , दुडुदुडु.
============================
(६) मराठी शब्दांतील अनुस्वार ,विसर्ग किंवा
     जोडाक्षर यांच्या पूर्वीचे इकार - उकार
     र्‍हस्व लिहिले जातात.
         उदा. भिंत , किंचित, हिंमत, चिंता , मुंगी ,
    चिंध्या,  जिवंत , चिंच , अभिनंदन , किंवा .

  ● जोडाक्षरपूर्वीचे अक्षर र्‍हस्व  लिहिवे.
      पुष्कळ, विश्वास , पुस्तक , शिल्प ,किल्ला
      मुक्काम,  जिल्हा , निष्ठा,  तुझ्या , पुन्हा.

  ● तत्सम शब्द मुळ शब्दाप्रमाणे र्‍हस्व किंवा
     दीर्घ लिहावेत. (संस्कृत शब्द )
         उदा. शून्य , पूज्य , पूर्व , सूर्य ,धूर्त.

Saturday, 7 January 2017

SARAL चे attendance APP
SELFIE चे Attendance App download करण्यासाठी खालील  download बटण वर click करा.......

SELFIE चे Attendance App चे माहितीपत्रक download करण्यासाठी खालील  download बटण वर click करा.......


             धन्यवाद ......                        Andure sir..